LL.M. (ONE YEAR DEGREE PROGRAMME)

BATCH - V, (2016 - 2017)

Sl. No. NAME UID Year
1 Anjanav Kumar Gogoi  SM0216001 2016 - 2017
2 Ankuran Borkakoty SM0216002 2016 - 2017
3 Anurupa Chetia SF0216003 2016 - 2017
4 Bhargov Bikash Dutta SM0216004 2016 - 2017
5 Kankana Choudhury SF0216005 2016 - 2017
6 Partha Shankar Biswas SM0216008 2016 - 2017
7 Yasser Iftikar Rahman SM0216010 2016 - 2017
8 Varuna Chakraborty SF0216012 2016 - 2017